Parimate tunnustamine

Tunnustame ka sel aastal loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas tegutsevad säravamaid tegijaid.

Tunnustamise eesmärk on tuua esile need inimesed või asutused, kes on panustanud loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna jätkusuutlikusse arengusse, tegevusse ning avaldada neile austust ja tänu.

Nominatsioonide esitamise statuut on leitav SIIT

TUNNUSTAMINE TOIMUB VIIES KATEGOORIAS

 1. LTT UUS TULIJA
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse noort LTT huviringi õpetajat/juhendajat, kellel on alla 3 aastane töökogemus LTT valdkonnas, koos väljapaistvate tulemustega noorte juhendamisel ja innustamisel, mis väärib esiletõstmist ja jagamist.
  Sihtrühm: noor LTT huviringi juhendaja/õpetaja.
  Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid.
  Tunnustuse saaja:
  • toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga noori LTT huvitegevuses;
  • rakendab innovaatilisi õpetamisviise, mis loovad keskkonna, kus tema noored õpivad innustunult;
  • toetab ja suunab noorte tegevust LTT huvihariduses, mille läbi on tõusnud noorte osalus ja/või saavutused erinevatel konkurssidel, võistlustel, projektides vms.
 2. LTT AASTA TÄHT
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse isikut, kes on viimase kolme aasta jooksul silmapaistvalt kaasa aidanud LTT valdkonnas noorte annete avastamisele ja ideede teostamisele ning kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist.
  Sihtrühm: LTT huviringi juhendaja/õpetaja või muu LTT huvihariduses noortega tegeleva asutuse töötaja.
  Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid.
  Tunnustuse saaja:
  • teeb järjepidevat tööd noorte LTT huvide arendamisel ning toetab nende valikute ja võimaluste nägemist;
  • rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid innovaatilisi/kaasaegsed meetodeid;
  • on oma tegevustega viinud ellu LTT arengut toetavaid projekte/tegevusi, mille läbi on käivitanud uuenduslikud ettevõtmised (LTT propageerivad üritused, laagrid, töötoad, innovaatilised õpiprojektid vm).
  • on suunanud noorte algatust, mis on aidanud ja toetanud LTT valdkonna populariseerimist;
  • on loonud toimiva koostöö lapsevanemate, kolleegide ja/või teiste kogukonna liikmetega oma noorte LTT arengu toetamiseks.
 3. LTT PÄRL
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse isikut, kelle aastatepikkune panus Eesti LTT huviharidusse on pälvinud laiema avalikkuse kõrge hinnangu. Tema kogu senine töö ning ühiskondlik aktiivsus on olnud teistele eeskujuks.
  Sihtrühm: isikud, kes on panustanud LTT huvitegevuse valdkonda (õpetaja, ringijuhendaja, huvikoolijuht).
  Esitaja: kohaliku omavalitsuse üksused ja teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud huviharidusalane tegevus (huvikooli juht/õppealajuhataja).
  Tunnustuse saaja:
  • on töötanud pikaajaliselt LTT huviharidusvaldkonnas ja aidanud kaasa LTT huvihariduse õppimise ja/või õpetamise arengule (kohalik tasand/riiklik tasand/rahvusvaheline tasand);
  • on oma tegevusega LTT huviharidusvaldkonnas ühiskondlikult nähtav ning on panustanud selle kvaliteeti;
  • on algatanud või eest vedanud LTT huviharidusalast koostööd/koostööprojekti;
  • on eeskujuks/mentoriks nooremale põlvkonnale/õpetajatele;
  • on tulemuslikult töötanud LTT huvihariduse väärtustamisel ühiskonnas.
 4. LTT HUVIHARIDUSE SÕBER
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse üksikisikuid või organisatsioone, kes on viimase kahe aasta jooksul oma tegevusega toetanud LTT valdkonna arengut, huvihariduse õppe kaasajastamist, edendanud huviharidust pakkuvaid asutusi või teinud tulemuslikku tööd LTT huvihariduse väärtustamiseks ühiskonnas, mis väärib esiletõstmist ja jagamist.
  Sihtrühm: organisatsioon, ettevõte, ühendus või üksikisik.
  Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid.
  Tunnustuse saaja:
  • on arendanud ja toetanud LTT huvihariduse koostööd kogukonna, ettevõtete ja/või organisatsioonidega;
  • on toetanud noori mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja/või läbiviimisel;
  • on toetanud LTT huviharidust õppetöö arendamisel ja/või kaasajastamisel;
  • on teinud tulemuslikku tööd LTT huvihariduse väärtustamisel ühiskonnas.
 5. LTT VÄÄRT PRAKTIKA
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse LTT valdkonna huvikoolide, organisatsioonide või ühenduste viimaste aastate ettevõtmisi, millega on märkimisväärselt panustatud LTT valdkonna arendamisse ning mis väärivad esiletõstmist ja jagamist.
  Sihtrühm: KOV, meeskond, asutus, koostöövorm, huvikooli.
  Esitajad: kõik inimesed ja organisatsioonid.
  Tunnustame väärt praktikat:
  • mis omab pikaajalist mõju LTT huvitegevuses, toetades noore individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, loovust ning ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamist.
  • millega on panustatud õppimist ja õpetamist toetavasse soodsasse ning innovaatilisse LTT õpikeskkonda;
  • millega on mõjutatud positiivselt huvitegevuse õpetajate/juhendajate professionaalset arengut ja tööalast motivatsiooni;
  • millega on toetatud ja arendatud LTT huvihariduse jaoks olulisi koostöövõrgustikke, formaal- ja mitteformaal hariduse lõiminguid vms.

Hindamiskomisjon võib otsustada välja anda rohkem või vähem tunnustusi. Komisjoni kinnitas Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Lisainfo saamiseks või küsimusteks kirjutage maria@teadushuvi.ee