LTT valdkonna parimad

2022. aastal valisime vaid aasta huviala õpetaja parima – Tartu Loodusmaja huviringi õpetaja MAI-LIIS VÄHI!

**************************************************************************************

Ka aastal 2022 tunnustame loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas tegutsevad säravamaid tegijaid AGA sel korral anname tunnustused välja vaid KAHES nominatsioonis:
1. AASTA HUVIALA ÕPETAJA
2. AASTA HUVIHARIDUSE PAKKUJA

Tunnustamise eesmärk on tuua esile need inimesed või asutused, kes on panustanud loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna jätkusuutlikusse arengusse, tegevusse ning avaldada neile austust ja tänu.

Kandidaatide esitamise aeg on läbi!

**************************************

2021. LTT parimad:

Aasta uus tulija – Vivita Estonia OÜ

Aasta täht – Ida-Viru Haridusklaster

Aasta pärl – Angela Leppik

Aasta väärt praktika – TalTech Virumaa Kolledž

**************************

Tunnustame ka sel aastal loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas tegutsevad säravamaid tegijaid.

Tunnustamise eesmärk on tuua esile need inimesed või asutused, kes on panustanud loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna jätkusuutlikusse arengusse, tegevusse ning avaldada neile austust ja tänu.

Nominatsioonide esitamise statuut on leitav SIIT

TUNNUSTAMINE TOIMUB VIIES KATEGOORIAS

 1. LTT UUS TULIJA
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse noort LTT huviringi õpetajat/juhendajat/organisatsiooni, kellel on alla 3 aastane töökogemus LTT valdkonnas, koos väljapaistvate tulemustega noorte juhendamisel ja innustamisel, mis väärib esiletõstmist ja jagamist.
  Sihtrühm: noor LTT huviringi juhendaja/õpetaja/organisatsioon.
  Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid.
  Tunnustuse saaja:
  • toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga noori LTT huvitegevuses;
  • rakendab innovaatilisi õpetamisviise, mis loovad keskkonna, kus tema noored õpivad innustunult;
  • toetab ja suunab noorte tegevust LTT huvihariduses, mille läbi on tõusnud noorte osalus ja/või saavutused erinevatel konkurssidel, võistlustel, projektides vms.
 2. LTT AASTA TÄHT
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse isikut/organisatsiooni, kes on viimase kolme aasta jooksul silmapaistvalt kaasa aidanud LTT valdkonnas noorte annete avastamisele ja ideede teostamisele ning kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist.
  Sihtrühm: LTT huviringi juhendaja/õpetaja või muu LTT huvihariduses noortega tegeleva asutus ja/või selle töötaja.
  Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid.
  Tunnustuse saaja:
  • teeb järjepidevat tööd noorte LTT huvide arendamisel ning toetab nende valikute ja võimaluste nägemist;
  • rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid innovaatilisi/kaasaegsed meetodeid;
  • on oma tegevustega viinud ellu LTT arengut toetavaid projekte/tegevusi, mille läbi on käivitanud uuenduslikud ettevõtmised (LTT propageerivad üritused, laagrid, töötoad, innovaatilised õpiprojektid vm).
  • on suunanud noorte algatust, mis on aidanud ja toetanud LTT valdkonna populariseerimist;
  • on loonud toimiva koostöö lapsevanemate, kolleegide ja/või teiste kogukonna liikmetega oma noorte LTT arengu toetamiseks.
 3. LTT PÄRL
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse isikut, kelle aastatepikkune panus Eesti LTT huviharidusse on pälvinud laiema avalikkuse kõrge hinnangu. Tema kogu senine töö ning ühiskondlik aktiivsus on olnud teistele eeskujuks.
  Sihtrühm: isikud, kes on panustanud LTT huvitegevuse valdkonda (õpetaja, ringijuhendaja, huvikoolijuht).
  Esitaja: kohaliku omavalitsuse üksused ja teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud huviharidusalane tegevus (huvikooli juht/õppealajuhataja).
  Tunnustuse saaja:
  • on töötanud pikaajaliselt LTT huviharidusvaldkonnas ja aidanud kaasa LTT huvihariduse õppimise ja/või õpetamise arengule (kohalik tasand/riiklik tasand/rahvusvaheline tasand);
  • on oma tegevusega LTT huviharidusvaldkonnas ühiskondlikult nähtav ning on panustanud selle kvaliteeti;
  • on algatanud või eest vedanud LTT huviharidusalast koostööd/koostööprojekti;
  • on eeskujuks/mentoriks nooremale põlvkonnale/õpetajatele;
  • on tulemuslikult töötanud LTT huvihariduse väärtustamisel ühiskonnas.
 4. LTT VÄÄRT PRAKTIKA
  Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse LTT valdkonna huvikoolide, organisatsioonide või ühenduste viimaste aastate ettevõtmisi, millega on märkimisväärselt panustatud LTT valdkonna arendamisse ning mis väärivad esiletõstmist ja jagamist.
  Sihtrühm: KOV, meeskond, asutus, koostöövorm, huvikooli.
  Esitajad: kõik inimesed ja organisatsioonid.
  Tunnustame väärt praktikat:
  • mis omab pikaajalist mõju LTT huvitegevuses, toetades noore individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, loovust ning ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamist.
  • millega on panustatud õppimist ja õpetamist toetavasse soodsasse ning innovaatilisse LTT õpikeskkonda;
  • millega on mõjutatud positiivselt huvitegevuse õpetajate/juhendajate professionaalset arengut ja tööalast motivatsiooni;
  • millega on toetatud ja arendatud LTT huvihariduse jaoks olulisi koostöövõrgustikke, formaal- ja mitteformaal hariduse lõiminguid vms.

Hindamiskomisjon võib otsustada välja anda rohkem või vähem tunnustusi. Komisjoni kinnitas Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Lisainfo saamiseks või küsimusteks kirjutage maria@teadushuvi.ee

**************************************************************************************************************************

SELGUNUD ON 2020. AASTA PARIMAD, kes on oma suure südame ja suurte tegudega jäänud silma! Aitäh, et te teete LTT valdkonna arendamiseks ja populariseerimiseks suurt tööd! Tahame Teid tunnustada ning tänada!

Teised temast ….
Festivali Noor Insener meeskonnas osalejana, masinate valmistajana ja Viljandi (ka mujal) koolides juhendajana on TA väärt märkamist ka Eesti Teadushuvihariduse Liidus. Tema arvates peab õpilastele olema selliseid üritusi kus eesmärk pole mitte võitmine vaid osalus, kogemuste vahetus, inspiratsiooni hankimine ja oma tehtu tunnustamine seeläbi kui õpilane saab osaleda ühes suures ahelreaktsioonimasinate ahelreaktsioonis.
See INIMENE on PEEP TOBRELUTS ja tema on selle aasta HUVIHARIDUSE SÕBER!
Aitäh Peep!

Pilt: Sakala Postimees

Teised temast …
TA on loonud uue töökoha – maastiku ja arhitektuuri huviringi loomine (loomine, õppekava väljatöötamine, testimine – huviringi läbiviimine). TA on alati positiivne ja eeskujuks nii lastel kui kolleegidele ja lastevanematele. TA on alustanud Nutigeenis “Maastik ja arhitektuur” huviringi kui ka arendab tööd Arhitektuurikooli Rae harukoolis.
See INIMENE on PIRET ANIER ja tema on selle aasta UUS TULIJA!
Aitäh Piret!

Pilt: Erakogu

Teised temast …
Iganädalase põneva ringitöö kõrval on TA viimasel kolmel aastal arendanud väga süsteemselt Tartu loodusmaja huvikooli gümnaasiumiastme seiklusliku matkaringi õpilaste uurimis- ja praktiliste tööde oskusi. TA on huvikooli projekti “Huvikool Tartu Loodusmaja uued astmepõhised huviringid LTT suunale” projektijuht. Projektiga on loodud huvikooli neli uut LTT valdkonna huviringi ja tihendatud koostööd Tartu Mart Reiniku Kooli, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Eesti Maaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega. TA on süsteemne, väga töökas, mitmekülgne, noori toetav ja abivalmis noor õpetaja.
See INIMENE on GEDY MATISEN ja tema on selle aasta TÄHT!
Aitäh Gedy!

Pilt: Erakogu

Teised temast…
TA on LTT valdkonnas õpetajana töötanud 36 aastat. Aastast 2014 koostöös Loodusmaja õpetajatega viib TA teistega koos läbi Pernova Loodusmajas õpilaste hariduskonverentse, et anda huvikooli õpilastele uurimustöö ja
esinemiskogemusi. Pärnu linna tasandil on endale südameasjaks võtnud erinevate näituste ja praktikumide väljatöötamise, et rikastada üldhariduskoolidele õppekavasid ja avardada Pärnu linna õpilaste silmaringi ja teadmisi. TEMA õpetamise- ja kasvatamise kreedo on „ Olla ise eeskujuks oma tegemistega – loevad teod, mitte sõnad“. Pernova inimesed teavad TEDA just sellisena – alati abivalmis ja naeratav, kes armastab lapsi ja kellel on väga laialdased teadmiste ja oskused ning TEMALT saab alati LTT teemalistele küsimustele vastused.
See INIMENE on MILVI TALTS ja tema on selle aasta PÄRL!
Aitäh Milvi!

Pilt: Pärnu Postimees

Teised neist …
SEE tuba on Väike-Maarja valla 9 kooli võrgustik lõimitud eksperimentaalse
loodusteaduste õppe pakkumiseks 2.–4. kooliastme õpilastele, mille võrgustikku juhib ja koordineerib Marje Eelmaa. Võrgustikus toimub kõikide koolide erinevate aineõpetajate suhtlemine nii tundide sisu,
korralduse kui ka teadusvõistluse läbiviimise üle. Nii koolitused kui ka suhtlemine kolleegidega mõjutavad õpetajate professionaalset arengut ja aitavad neil rakendada innovaatilisi õpetamismeetodeid ka oma koolides.
See koht asub Väike-Maarjas ja see on LÄÄNE-VIRU VÄRKSTUBA ning nemad on selle aasta VÄÄRT PRAKTIKA!
Aitäh Teile!

Suured tänud kõigile veelkord ning kummardus ka neid nomineerinud inimestele!

Kohtumiseni uuel aastal!

************************************************************************